Hem

Arkitektkontoret

Verksamhet

Projekt

Konst

Kontakt

Kvarteret Landsdomaren 6, Lund

Kvarteret Landsdomaren 6, Lund
Kvarteret Landsdomaren 6, Lund
Kvarteret Landsdomaren 6, Lund
Kvarteret Landsdomaren 6, Lund
Kvarteret Landsdomaren 6, Lund
Kvarteret Landsdomaren 6, Lund
Kvarteret Landsdomaren 6, Lund
Kvarteret Landsdomaren 6, Lund
Kvarteret Landsdomaren 6, Lund
Kvarteret Landsdomaren 6, Lund
Kvarteret Landsdomaren 6, Lund

Psykiatrisk sluten- och öppenvårdsklinik i Lund för Region Skåne
Kvarteret Landsdomaren 6, Lund.

Den nya Psykiatriska kliniken i Lund invigdes 2013. Projektstart 2009. Wihlborgs fastigheter äger byggnaden och hyresgäst är Region Skåne.

Om- och nybyggnadsarean är 30 000 m2.

Kostnad: 900 miljoner SEK

En öppen, värdig och välkomnande miljö har varit målet när psykiatrivården samlas i moderna och ändamålsenliga lokaler centralt i Lund i nära dialog med verksamheten och entreprenören. Uppdraget har inneburit en om- och tillbyggnad av Klas Anshelms Regionhus i Lund från 1968. Uppdraget har genomförts i samarbete med White Arkitekter.

En modern psykiatribyggnad som klarar dagens vårdkrav med ny planlösning, modern teknik, förbättrat klimatskal och en nybyggnadsdel med högre våningshöjder är resultatet. Den färdiga byggnaden klarar dagens energikrav och erbjuder ett gott inneklimat.

Huvudentrén har fått en ny central och lättorienterad placering som tar emot både patienter, besökare och personal. Ett samlande generöst och luftigt entrérum i en inglasad innergård fungerar som vänthall, café, mötesplats och besöksarea. Entrérummet som även innehåller hissar och trappa blir en central orienteringspunkt i byggnaden.

Den nya psykiatriska kliniken ger förutsättningar för en samlad lokalisering av psykiatrivården med plats för både öppenvård och sluten vård. Över 100 vårdplatser fördelar sig på 8 vårdavdelningar samt en akutmottagning, fyra öppenvårdsavdelningar och 8 mottagningar. Byggnadskropparna är smala och ljusa och vårdavdelningarna grupperas runt gröna innergårdar med olika karaktärer. Utblickar och vistelse utomhus blir en central del i den läkande miljön.

Konstnärlig utsmyckning av entrérum och entrégård utförs av konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz.

 


Copyright © Agneta Ljungberg Arkitekter AB, Agneta Ljungberg.
Design och webmaster Eriks Webbservice.